КООРДИНАЦІЯ

(від лат. соordinatio - узгоджувати) - встановлення взаємозв’язків між окремими діями органів та систем - слуху і голосу, непаралельних рухів рук диригента або інструменталіста тощо, між компонентами свідомості, художніми образами, поняттями музичної теорії та ін.

Смотреть больше слов в «Музичних термінах»

КОРДАВУН →← КОНЧЕРТО ГРОССО

Смотреть что такое КООРДИНАЦІЯ в других словарях:

КООРДИНАЦІЯ

КООРДИНА́ЦІЯ, ї, ж.1. Узгодженість рухів, дій і т. ін.Бачив [тренер] .. чудову координацію рухів дівчини, бачив, як доцільно застосовується зусилля кож... смотреть

КООРДИНАЦІЯ

КООРДИНАЦІЯ – КООРДИНУВАННЯ – КООРДИНОВАНІСТЬКоординація, -ї, ор. -єю. 1. Узгодження, приведення у відповідність якихось дій, явищ тощо: координація на... смотреть

КООРДИНАЦІЯ

рос. координация (латин. coordinatio, від ordinatio — погодження, узгодження) — 1. Складова процесу управління, що полягає в погодженні, упорядкуванні дій різних частин системи, яка підлягає управлінню з метою уникнення дублювання однойменних операцій та охоплення більшого кола програм, робіт. 2. Одне з важливих завдань сучасного менеджменту (управління), що полягає у встановленні гармонії між організаціями, ділянками і учасниками процесу виробництва й управління. К. здійснюється шляхом проведення координаційних службових нарад, на яких визначаються зв'язки між виконавцями, усуваються неув'язки, дублювання, що дає змогу досягти оперативної реалізації рішення за короткий строк при оптимальних витратах.... смотреть

КООРДИНАЦІЯ

координа́ція (від ко... і лат. ordinatio – погодження, узгодження) узгодження, приведення у відповідність, встановлення взаємозв’язку між діями, поняттями, рухами тощо. ¤ К. народногосподарських планів – основний метод організації економічного співробітництва соціалістичних країн – членів Ради Економічної Взаємодопомоги.... смотреть

КООРДИНАЦІЯ

(англ. сооrdination)   процес, спрямований на забезпечення пропорційного і гармонійного розвитку різних сторін об’єкта (технічної, виробничої, фінансової та ін.) при оптимальних для даних умов трудових, грошових і матеріальних затратах. Принципи координації: раціональність, надійність, чіткість, оперативність.... смотреть

КООРДИНАЦІЯ

-ї, ж. 1) Погодження, зведення до відповідності, установлення взаємозв'язку, контакту в діяльності людей, між діями, поняттями тощо. 2) Узгодженість р... смотреть

КООРДИНАЦІЯ

імен. жін. роду, тільки одн.екон., юр.координация

КООРДИНАЦІЯ

координація; ж. (ко... і лат., погодження, узгодження) 1. Погодження, зведення до відповідності, установлення взаємозв'язку, контакту в діяльності людей, між діями, поняттями тощо. 2. Узгодженість рухів, дій і т. ін.... смотреть

КООРДИНАЦІЯ

-ї, ж. 1》 Погодження, зведення до відповідності, установлення взаємозв'язку, контакту в діяльності людей, між діями, поняттями тощо.2》 Узгодженість р... смотреть

КООРДИНАЦІЯ

[koordynacja]ж.koordynacja

КООРДИНАЦІЯ

Coordinationрозлад координації рухів — мед. locomotor ataxy

КООРДИНАЦІЯ

【阴】 协调, 协同一致

КООРДИНАЦІЯ

co-ordination, coordination, harmonization, orientation

КООРДИНАЦІЯ

Координа́ція, -ції; -на́ції, -цій

КООРДИНАЦІЯ

координа́ція іменник жіночого роду

КООРДИНАЦІЯ

матем.; физ. координация

КООРДИНАЦІЯ

координация

КООРДИНАЦІЯ ВЕРТИКАЛЬНА

(англ. vertical coordination)   погодження функцій в організації шляхом субординаційного впливу зверху донизу з метою організації ефективного зв’язку і збалансування роботи структурних підрозділів та їх працівників, що перебувають на різних ієрархічних рівнях.... смотреть

КООРДИНАЦІЯ ГОРИЗОНТАЛЬНА

(англ. hоrizontal coordination)   забезпечення ефективного співробітництва керівників, спеціалістів та інших працівників, що перебувають на однаковому рівні організації і між якими немає стосунків підлеглості. Методи горизонтального координування: взаємне коригування; створення спеціальних груп і комісій; координування через ринок.... смотреть

КООРДИНАЦІЯ І МЕТА

(англ. coordination and goals)   у книжці Муна і Рейлі “Прогресивна економіка” принцип координації, відповідно до якого організаційна структура починається там, де двоє чи більше людей поєднують свої зусилля, визначається як основний принцип організації. Однак автори підкреслюють, що для ефективного функціонування організації потрібна ще мета. У коло завдань вищого керівництва входить обов’язок сприяти тому, щоб розуміння призначення організації пронизувало всю структуру, тому що, чим повніше розуміння цілей рядовими і керівними співробітниками, тим ефективніші координаційні зусилля.... смотреть

T: 88